Bavaria Hotel Craiova  -  Tel: (+40)351.461.761 | (+40)351.461.861 | (+40)351.461.961 | (+40)351.412.861